Gamerooms.pl

REGULAMIN CENTRUM GIER „GAMEROOMS”

SPIS TREŚCI:

 

I. REGULAMIN CENTRUM GIER „GAMEROOMS.PL”

II. REGULAMIN REZERWACJI

III. REGULAMIN ZAKUPU VOUCHERÓW

IV. OGÓLNE WSKAZÓWKI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

I. REGULAMIN CENTRUM GIER „GAMEROOMS.PL

 

Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich warunków i postanowień niniejszego regulaminu. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki niestosowanie się do regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.gamerooms.pl i w lokalu Centrum Gier „GAMEROOMS.PL”.

Na obiekcie zainstalowany jest monitoring wizyjny z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku – w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników   oraz w celu zapobiegania ewentualnym szkodom mogącym powstać na terenie obiektu.

Klient Centrum Gier „GAMEROOMS.PL” wyraża zgodę na nieodpłatne nagrywanie wizerunku swojej osoby i swojego podopiecznego dla celów marketingowych. Materiały te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na stronie internetowej i mediach społecznościowych salonu „GAMEROOMS.PL” .

Na terenie całego obiektu „GAMEROOMS.PL” bezwzględnie zabronione jest:

palenie tytoniu i korzystanie z papierosów elektronicznych lub podobnych,

wnoszenie na teren obiektu, zażywanie oraz przebywanie pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub psychotropowych,

wnoszenie do obiektu alkoholu oraz przebywanie pod jego wpływem,

wnoszenie jakiejkolwiek broni i materiałów mogących zagrażać bezpieczeństwu,

wprowadzenie zwierząt,

zachowanie mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i rzeczy.

Obsługa salonu „GAMEROOMS.PL” może odmówić obsługi oraz wyprosić klienta, w przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń, bez prawa do zwrotu jakiejkolwiek części zapłaty za świadczoną usługę.

Korzystanie ze stanowisk symulacyjnych jest odpłatne. Aktualny cennik oraz godziny otwarcia salonu dostępne są na stronie internetowej gamerooms.pl i w siedzibie salonu.

Rezerwacja usług możliwa jest poprzez stronę internetową gamerooms.pl, telefonicznie lub na terenie salonu. Korzystanie ze stanowisk bez rezerwacji możliwe jest tylko jeśli w danym momencie są wolne stanowiska i nie zgłoszono na nie rezerwacji. Bezpłatne anulowanie rezerwacji możliwe jest najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem.

Jeżeli klient spóźni się na zarezerwowaną godzinę, stanowisko będzie jeszcze dostępne przez 15 minut ale czas korzystania może się skrócić, po tym czasie stanowisko będzie udostępnione innej osobie. Zalecane jest przybycie 10-15 minut wcześniej przed wyznaczonym czasem w celu dopasowania i konfiguracji sprzętu VR.

Na każdym stanowisku mogą przebywać tylko osoby grające. Klient ma prawo do uzyskania pełnej informacji o sposobie korzystania i konfiguracji danego stanowiska. Osoby towarzyszące powinny zachować bezpieczną odległość od stanowisk symulacyjnych.

W przypadku przerw spowodowanych awarią sprzętu lub z winy obsługi, klient ma prawo do odpowiedniego wydłużenia czasu korzystania ze stanowiska.

Zabronione jest korzystanie ze sprzętu w sposób nie zgodny z prawem. Za uszkodzenie sprzętu odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu. Każdy klient salonu „GAMEROOMS.PL” korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność. Salon „GAMEROOMS.PL” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie salonu.

Klient musi posiadać własne konto (Facebook) oraz licencje na programy użytkowane na stanowisku, z wyłączeniem programów, na które salon posiada licencje komercyjne.

 

II. REGULAMIN REZERWACJI

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FIRMA, USŁUGODAWCA – GAMEROOMS.PL MARCIN ODROWĄŻ-PETRYKOWSKI,Gliwicka 2/8, 40-079 Katowice  NIP: 6691683682  E-mail: gamerooms.pl@gmail.com

FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający dokonanie Rezerwacji przez Usługobiorcę.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.

REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Firmą.

STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym gamerooms.asysto.pl.

USŁUGA – usługa świadczona przez Firmę na rzecz Klienta na warunkach ustalonych wspólnie przez Klienta i Firmę przed zawarciem umowy o jej świadczenie.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z Regulaminem.

USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, a także która zamierza zawrzeć umowę świadczenia Usługi z Firmą.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 82

cę.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyraźnie jedynie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że samo zawarcie umowy wykonania danej Usługi objętej wizytą oraz jej realizacja przez strony dokonywana jest poza Stroną Internetową.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

2.1. Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Rezerwacji.Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem kliknięcia na Stronie Internetowej pola „Rejestracja. Umów się na wizytę” lub kliknięciu odpowiedniego przycisku w górnej belce Strony Internetowej. Dokonanie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji (w tym dokonania wyboru terminu wizyty), (2) kliknięciu na Stronie Internetowej pod Formularzem Rezerwacji pola „Rezerwuję” oraz (3) potwierdzeniu chęci dokonania Rezerwacji poprzez podanie kodu SMS przesłanego automatycznie na podany numer telefonu komórkowego – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz istotnych warunków dotyczących Usługi wskazanych w Formularzu Rezerwacji.Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego w tym Konta Klienta: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, (5) dowolna rozdzielczość ekranu.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

3.1. Strona Internetowa ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji na wizytę przez Internet i zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

3.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi między Klientem i Firmą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji. Sama umowa o świadczenie Usługi jest zawierana przez strony poza Stroną Internetową.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Firmę Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej mogą zostać złożona przez Usługobiorcę lub Klienta na przykład: (1) pisemnie na adres: ROLNA 20/4, 40-555 KATOWICE lub (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gamerooms.pl@gmail.com.

4.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Firmę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Firmę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 1. DANE OSOBOWE

5.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest Usługodawca/Firma.

5.2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5.3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich przechowywania na serwerze oraz realizacji usługi.

5.4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5.5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://gamerooms.asysto.pl/polityka-prywatnosci.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Umowy zawierane są w języku polskim.

6.2. Zmiana Regulaminu:Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, dodaniu nowego przedmiotu Rezerwacji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

6.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

III.REGULAMIN ZAKUPU VOUCHERÓW

 

 1. Salon Gier VR GAMEROOMS.PL umożliwia zakup voucherów na swojej stronie internetowej zgodnie z Regulaminem.
 2. Produktami są VOUCHERY UPOMINKOWE w formie elektronicznej.
 3. Vouchery dostępne są w wariantach 1h, 2h, 3h. Koszt: każda osoba grająca 1h – 60 zł, osoby towarzyszące – 0 zł
 4. Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od dnia ich zakupu. Po upływie okresu ważności voucher traci swoją ważność oraz wartość.
 5. Voucher jest wysyłany Klientowi na adres wskazany w Formularzu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.

 6. Zakupione vouchery mogą zostać wykorzystane wyłącznie w Salonie Gier VR GAMEROOMS.PL.
 7. Produkt nie może zostać wymieniony na pieniądze.

 

 

IV.OGÓLNE WSKAZÓWKI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 

Z usług Centrum Gier „GAMEROOMS.PL” mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia.

Młodzież poniżej 16 roku życia mogą korzystać z usług salonu tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. (Druk zgody) Każdemu graczowi poniżej 13 roku życia musi towarzyszyć rodzic lub opiekun.

Młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli korzystają ze stanowisk na własną odpowiedzialność.

Należy natychmiast zaprzestać korzystania ze stanowiska w przypadku zauważenie jakichkolwiek niepokojących lub niebezpiecznych objawów.

Zaleca się, aby każda osoba przed skorzystaniem z symulatorów VR przeprowadziła odpowiednią konsultację z lekarzem w celu uniknięcia jakichkolwiek negatywnych skutków mogących wpłynąć na stan jego zdrowia.

Salon „GAMEROOMS.PL” przestrzega i odradza korzystania ze świadczonych przez siebie usług w przypadkach występowania m.in.: upośledzenia zmysłu równowagi i ruchu, zmęczenia, senności, problemów trawiennych, napięcia emocjonalnego lub niepokoju, bólów głowy i ucha, schorzeń układu sercowego.

Pomocne strony

Godziny otwarcia:

Wtorek – Piątek       15:00 – 22:00

Sobota – Niedziela  11:00 – 22:00