Gamerooms.pl

ZGODA ​ -​ ​ OŚWIADCZENIE​ ​ RODZICA​ /OPIEKUNA PRAWNEGO 

 

 

Ja,​ ​ niżej​ ​ podpisany(a), 

 

……………………………………………………………………………………………………,

 (imię ​i ​ nazwisko ​ rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

………………………………………………………………………………………………………,

(adres ​zamieszkania ​kod, ​miejscowość, ​ulica, ​numer ​domu/mieszkania) 

 

………………………, 

(telefon ​kontaktowy) 

Wyrażam zgodę na udział mojego podopiecznego/podopiecznej

 

​ ​ …………………………………………………………………………………………………….

 (imię ​​ i ​nazwisko ​ podopiecznego, ​data ​urodzenia) 

 

……………………………………………………………………………………………………,

(adres ​zamieszkania,) 

 

W imprezach organizowanych przez Centrum Gier „GAMEROOMS.PL” w dniu……………… Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej www.gamerooms.pl i akceptuję jego postanowienia.

 

 

 

……………………………………………………………………….

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Pomocne strony

Godziny otwarcia:

Wtorek – Piątek       15:00 – 22:00

Sobota – Niedziela  11:00 – 22:00